دره خوشرو

درۀ خوشرو، حدود دو کیلومتر جلوتر از محدودۀ مسکونی نغندر قرار دارد و در سمت چپ جاده از آن جدا می‌شود. این مسیر از ابتدای حرکت از دره جاغرق تا دره خوشرو و نهایتها یک کیلومتری جاده نغندر به کنگ ، بسیار سبز و زیباست و برای کوهنوردی سبک با همراه داشتن تجهیزات یکروزه پیشنهاد …

دره خوشرو ادامه »